Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έδρα: Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, 17455 Άλιμος Αττικής
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 113397752000


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την
επωνυμία
“Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “AMERICAN MARINE A.E.”
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της Λ. Ποσειδώνος αρ.
77 στο Δήμο Αλίμου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεμάτων:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
  για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020-31.12.2020), μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
 2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης
  της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020
  (1.1.2020-31.12.2020) και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών
  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
 3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της
  εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021) και έγκριση της αμοιβής τους.
 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του
  διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 5. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση
  σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 6. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους
  διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών ή/και εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρία σκοπούς καθώς και να μετέχουν ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
 7. Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας και έκδοση νέων μετοχών
  υπέρ το άρτιο.
 8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις
  Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της
  εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της
  Εταιρίας.
  Άλιμος, 5/11/2021
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας