Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έδρα: Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, 17455 Άλιμος Αττικής Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 113397752000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “AMERICAN MARINE A.E.”

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Ποσειδώνος αρ. 77 στο Δήμο Αλίμου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021), μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021-31/12/2021) και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01/01/2022-31/12/2022) και έγκριση της αμοιβής τους.

4. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

5. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014 εταιρειών ή/και εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς και γενικά να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

6. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Άλιμος, 19/08/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας