Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έδρα:  Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, 17455 Άλιμος Αττικής Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 113397752000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “AMERICAN MARINE A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ  113397752000

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 77 στο Δήμο Αλίμου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα Μόνο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 99, 100 και 101 του ν. 4548/2018 για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας  «ΕΡΓΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

 

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

 

Άλιμος,  23-08-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας