Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έδρα: Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, 17455 Άλιμος Αττικής Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 113397752000 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ h

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “AMERICAN MARINE A.E.” Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία “Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 8 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της Λ. Ποσειδώνος αρ. 77 στο Δήμο Αλίμου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας. 


Άλιμος, 18/10/2021 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας