Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έδρα: Λεωφόρος Ποσειδώνος 77, 17455 Άλιμος Αττικής
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 113397752000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

“Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” και τον διακριτικό τίτλο “AMERICAN MARINE A.E.”
Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “Α.Μ. GENCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ” , σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος αρ. 77 στο Δήμο Αλίμου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών – Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Άλιμος, 6/11/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας